การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนสถานศึกษาต้นแบบ ศกพ

โพสต์4 มิ.ย. 2559 17:29โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม

    โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเกียรติจาก สพม.31 ให้เป็นสถานที่จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดย ท่าน ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

    ได้รับเกียรติจากท่านชาติตระการ ยอดสง่า รองผอ.สพม.31 และท่านธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผอ.โรงเรียนประชารัฐสามัคคี ศูนย์กลางเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้

Comments