การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์12 พ.ย. 2560 23:26โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
          เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสวาท สุดหา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและพบปะกับผู้ปกครอง
เพื่อทราบข้อมูลผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

Comments