การประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(After Action Review : AAR) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มโรงเรียนสุรนารี ณ โรงเรียนเมืองคง

โพสต์1 ส.ค. 2559 21:29โดยโรงเรียน เมืองคง
 ด้วยโรงเรียนเมืองคง โดยโรงเรียนสุรนารี ในฐานะประะานกลุ่มโรงเรียนสุรนารี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดำเนินการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(After Action Review : AAR) การดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

Comments