การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์16 ต.ค. 2560 03:44โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 03:47 ]
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
“ ระดับทอง ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ
นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง และนายประภาส ชาตี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดย นางพัชรี  รักษาสุวรรณ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากร รับการประเมินแบบกัลยาณมิตรและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่างๆ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


Comments