การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์14 ก.พ. 2559 23:58โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษมัธยมศึกษา  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนบุญวัฒนา  ได้ออกเยี่ยมและติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  โดยมีผู้อำนวยการอนันต์  เพียรเกาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา  ผู้อำนวยการวิลาศ  ดวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสิงสาง  ผู้อำนวยการ ดร. มะลิวัน  ศรีโคตร  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนหนองน้ำใส  และรองผู้อำนวยการชลิต  สุริยะสกุลวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
      
 
 

Comments