การอบรม PLC ของศูนย์การงาน

โพสต์25 มิ.ย. 2560 07:47โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) ตามโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.31 ศุ่ความเป็นเลิศ ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 จำนวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments