เกล็ดลิ้นวิทยาประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๕๙

โพสต์15 พ.ย. 2559 23:53โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  นายมงคล  ไหมล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน  ( Classroom meeting )  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการเรียน    ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน  และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน

ą
0001.jpg
(446k)
โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา,
15 พ.ย. 2559 23:53
Comments