เกล็ดลิ้นวิทยาร่วมกับอบต.ขุนทองจัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด

โพสต์23 ม.ค. 2560 20:40โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
เมื่อวันที่  ๑๙ - ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  จัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่  ต้านภัยยาเสพติด  ณ  ค่ายพีเจ  พืชสวนโลก  จังหวัดชัยภูมิ  กิจรรมในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  เป็นการพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับนักเรียน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข  โดยนายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  เดินทางมาเป็นประธาน 
Comments