ค่ายสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์4 ก.ค. 2559 21:20โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 21:25 ]
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยใช้สะเต็มศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการฝึกให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง และนักเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆ เป็นการต่อยอดความรู้และประสบการณ์

Comments