โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - เข้าร่วมการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โพสต์31 ก.ค. 2563 02:22โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 02:23 ]
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล และนางอรุณศรี ศรีแก้ว เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
Comments