คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

โพสต์25 ต.ค. 2559 19:30โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
25 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments