คณะผู้บริหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดและประชาชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โพสต์5 ส.ค. 2557 02:24โดยAngkana Nabsamrong
คณะผู้บริหารโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ร่วมโครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยือนวัดและประชาชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล 5" อำเภอโชคชัย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ วัดใหม่สระประทุม ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมาComments