โคราชพิทยาคม อบรม DLIT และ G-SUIT (Google Apps for Education )

โพสต์7 พ.ย. 2559 00:56โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม
โรงเรียนโคราชพิทยาคม โดย ดร.สมจิต มุ่งกลาง ได้จัดให้มีการอบรมครู ในด้านเทคโนโลยี DLIT และ G-SUIT (Google Apps for Education) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสมุดโรงเรียนโคราชพิทยาคม

Comments