โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้ส่ชุมชน

โพสต์2 พ.ย. 2559 20:43โดยโรงเรียน กระเบื้องนอกพิทยาคม
คุณรังสรรค์ พุทธวงค์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนบ้านโป่ งไทร จาก ทรูปลูกปัญญา  และ หจก.แสงฟ้าอุตสาหกรรม ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เชือก OTOP  ร่วมกับชุมชนบ้านโป่งไทร ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ร่วมศึกษาดูงานการทอเสื่อกกลายขิด ณ โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม อ.เมืองยาง  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2559  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพชุมชน เบื้องต้นได้ตกลงร่วมกันพัฒนาเครื่องทอเสื่อให้ชุมชนได้ทดลองใช้ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการทอเสื่อในลำดับถัดไป

Comments