โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre Suratham 2016 test และ Open House

โพสต์16 ก.พ. 2559 00:13โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre Suratham 2016 test ก่อนสอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 และ กิจกรรม Open House เพื่อแนะนำโรงเรียน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร และนำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงการห้องเรียนพิเศษ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้นำไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมจำนวนมา
Comments