กิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์13 มิ.ย. 2557 01:02โดยโรงเรียน มหิศราธิบดี
   วันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๗ โรงเรียนมหิศราธิบดีร่วมกับตำรวจสันติบาลจังหวัดนครราชสีมา กองกำกับการ ๒ 
กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แก่นักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี จำนวน ๑๔๐ คน 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป
 


          
                                                                                             เวียงเพ็ชร..ภาพ/ข่าว
Comments