กีฬาภายใน โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์10 พ.ย. 2558 21:55โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๒๘  กันยายน  -  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม  ให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด  มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา  แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และที่สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

Comments