นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดจดหมายถึงแม่

โพสต์14 ส.ค. 2557 01:15โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี
นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดจดหมายถึงแม่
เด็กหญิงสุธิดา  สระทองหลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวนิลาวัลย์  ญาณวุฒิ  รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนางสาวอาทิตยา   สัญญาถนอมรัช  รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Comments