พิธีมอบทุนสนับสนุนโครการเรียนรู้อาชีพเลี้ยงปลา และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์21 ธ.ค. 2559 22:37โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
     วันพฤหัสบดีที่  22  ธันวาคม  2559   คุณศิวพร  ศรีตระกูล  ประธานกรรมการบริษัทนิวมอเตอร์ไบค์  พิมาย  จำกัด  
พร้อมบุตรชาย  ได้มามอบทุนสนับสนุน  
    1.  โครงการเรียนรู้อาชีพเลี้ยงปลาเพื่อการบริโภคและมีรายได้ระหว่างเรียน  จำนวนเงิน  50,000  บาท  (  ห้าหมื่นบาทถ้วน  )
    2.  โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   จำนวนเงิน       50,000  บาท  (  ห้าหมื่นบาทถ้วน  )
   ให้แก่โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา  ตามโครงการฮอนด้าเพื่อสังคมไทย   ขออานิสงค์ผลบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว              จงประสบแต่ความสุข  มีสุขภาพแข็งแรง กิจการค้าขายมีความเจริญก้าวหน้า  ประสบความสำเร็จและร่ำรวยยิ่งๆขึ้นและเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนตลอดไป

Comments