พิธีเปิดป้าย วิทยาลัยอาชีพของโรงเรียนเมืองคง

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:27โดยโรงเรียน เมืองคง

ในวันที่ 3 กันยายน 2559 โรงเรียนเมืองคง ทำพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยอาชีพของโรงเรียนเมืองคง      ได้รับเกียรติจากนายแสวง   วรรณรัตน์ นายกสโมสรไลอ้อนส์ราชสีมาเป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู   และนักเรียน พร้อมด้วยผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

        วิทยาลัยอาชีพของโรงเรียนเมืองคง ได้เปิดทำการสอนในระดับ ปวช. ในสาขาต่างๆ ได้แก่ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และการโรงแรม โดยเป็นเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนแบบคู่ขนานเมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิ ม.6 และ ปวช. โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก 

        วิทยาลัยอาชีพของโรงเรียนเมืองคง มุ่งหวังจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานดังวิสัยทัศของวิทยาลัยอาชีพของโรงเรียนเมืองคง

            วิสัยทัศน์ (Vision)

                 “ภายในปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยอาชีพของโรงเรียนเมืองคง จัดการศึกษาวิชาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีทักษะฝีมือแรงงาน  บริการสังคมด้วยจิตอาสา  สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Comments