พิธีรับประกาศนียบัตร รุ่น "เหลืองปรีดียาธร"

โพสต์9 เม.ย. 2557 02:19โดยPunnawich Yurawong
พิธีรับประกาศนีบัตร รุ่นเหลืองปรีดียาธร
วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นวันที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นเหลืองปรีดียาธร ได้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน ได้รับเมตตาจากพระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ พระมหาประเสริฐศักดิ์ ได้รับเกียรติ
จาก ดร.วาทิต ตัณตราภรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คุณดนัย  ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย คุณประเสริฐ การค้า กรรมการสถานศึกษา 
คุณวิมล  มะลิลา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา คุณบุญเที่ยง  มวยดี กรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมได้แก่ พิธีมอบเกียรติบัตนักเรียนชุมนุมยุวมัคคุเทศก์ มอบเกียรติบัตนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ ม.6 และ ม.3 พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์กล่าวสัมโมทนียกถา ดร.วาทิต ตัณตราภรณ์ กล่าวให้โอวาท นายประจักษ์  ธีรพงศธร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาท การแสดงรำบายสี 
ดังภาพกิจกรรม
พัชรนันท์ / รายงาน

Comments