ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม

โพสต์27 มิ.ย. 2557 00:35โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2557 00:47 ]
นายธีระวุฒิ ทองโอษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ นายบัณฑิต ชนะชัย นายเกรียงศักดิ์ ศรีไพโรจน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๓๑ และคณะ จัดประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝันเข้าประชุม วันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน
ขามทะเลสอวิทยา
Comments