ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมฯ

โพสต์5 มิ.ย. 2557 20:29โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
so5701

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดประชุมคณะกรรมการ  เพื่อคัดเลืิอกครูสังคมศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  ปีการศึกษา 2557  วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557  ณ  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

so5702
so5703
so5704
Comments