ประชุมปฏิบัติการ DLIT@ ขามทะเลสอวิทยา

โพสต์12 ส.ค. 2559 01:17โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  นางสุชัญณิชา สีทานอก รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต ๓๑ และคณะวิทยากรแกนนำ DLIT และผู้เข้าประชุมปฏิบัติการการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) สำหรับครูจำนวน ๑๐ โรงเรียน ๆ ๑๐ คน และตัวแทนครู ๕ กลุ่มสาระฯ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง E-Classroom (ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตัวแทนโรงเรียน ๆ ละ ๑ คน (นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ เป็นวิทยากร) เข้าประชุม ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประชุม ณ โรงเรียนเมืองคง) ก่อนพิธีปิดนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าประชุมและกล่าวปิดการประชุม


ดูเพิ่มที่ www.ksv.ac.th

Comments