ประชุมปฏิบัติการการดำเนินการ"งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"

โพสต์8 ม.ค. 2560 18:30โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผูู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในลำดับป้ายพระราชทาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ได้รับการอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงเรียนเมืองคง โดยการนำของนายณกุล เนาว์ช้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง
Comments