ประชุมเตรียมความพร้อม "รับการประเมินเพื่อขอรับเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 งานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน"

โพสต์29 มี.ค. 2560 17:14โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม "รับการประเมินเพื่อขอรับเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 งานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน" ของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ผ่านการประชุมเกณฑ์การประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนขามทะเลสอ ได้แก่ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา, นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา, นางสาวแสงจันทร์ มูลขุนทด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นางสาวอุไร ธงกระโทก หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองกราดวัฒนาและทีมงาน ให้เกียรติบรรยายและวางแผนในการจัดเตรียมเอกสารตามหัวข้อและประเด็นในการประเมินพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินเพื่อขอรับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

Comments