ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้างภาษาไทย)

โพสต์28 ต.ค. 2557 02:14โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

ด้วยโรงเรียนบุญวัฒน ๒ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนของโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต  31 จำนวน   1   อัตรา  

ฉะนั้น   อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ  0049/ว 035   ลงวันที่   18 มีนาคม 2547   เรื่อง  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่งณวันที่ 8 กรกฎาคม 2546  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกียวกับลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัคร   คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทยจำนวน อัตรา

ติดต่อสอบถาม 044 - 924533 

หรือ  www.bwn2.ac.th

Ċ
โรงเรียน บุญวัฒนา 2,
28 ต.ค. 2557 02:14
Comments