ประเมินพนักงานราชการ โรงเรียนขามสะแกแสง

โพสต์16 ก.ย. 2558 01:58โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง
มื่อ วันที่ 16  กันยายน  2558  เวลา  13.00  น. ณ  ห้องประชุม  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนขามสะแกแสง ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ร่วมการประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีการศึกษา 2558   จำนวน 11  คน  ประกอบด้วย  
     1.นายเหรียญชัย  เกี้ยวกลาง
     2.นายธวัชชัย  ฉิมกลาง
     3.นางสาวจอมขวัญ  แผนสันเทียะ
     4.นายเสน่ห์  โกสุม
     5.นางเยาวลักษณ์  พันธ์ชนะ
     6.นางสาวสุดาพร  เสียนขุนทด
     7.นางสาวปราณี  ถ้ำกลาง
     8.นางสาววรรณภา  สุขแสวง
     9.นายวิเชียร     ดีเปรี่ยม
    10.นางสาวสุดารัตน์  นาอุดม
    11.นายยุรนันท์ จรสายออ

ทุกคนมีความตั้งใจทำงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างทุ่มเท เป็นกำลังสำคัญของโรงเรียน 

  
    
  Comments