รับการติดตามและประเมินควบคุมภายในสถานศึกษา ของ สพม 31 ปีการศึกษา 2558

โพสต์8 ก.ค. 2558 02:37โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
        วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการอนันต์ เพียรเกาะ ประธานคณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา และคณะ เข้าติดตามและประเมินควบคุมภายในสถานศึกษา ของ สพม 31 ปีการศึกษา 2558 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดยท่าน ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าน รองเรวดี พักเย็น 
และคณะครูได้เข้ารับการประเมินฯ 
Comments