โรงเะรียนพิมายดำรงวิทยาคม "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

โพสต์4 ส.ค. 2557 09:05โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม

  18-19 กรกฎาคม 2557  นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยให้นางสาวโสภา สุรัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ และ Miss Liu Wenjing ครูสอนภาษาจีน  นำนักเรียน จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนพิมายวิทยา


Comments