โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมวันวิทย์ยาศาสตร์

โพสต์14 ส.ค. 2557 20:55โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
      เนื่องด้วยผู้อำนวยการสมศักดิ์  สุขสมัย  ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนอยากให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดขึ้น จึงก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจาการบูรณาการของแขนงวิทย์ยาศาสตร์เกิดขึ้น จึงจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อศึกษาหาข้อมูลที่ตนเองกำลังสงสัยอยู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ
Comments