โรงเรียนบึงพะไล รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น และ นักเรียนดีเด่น ระดับ ประเทศ

โพสต์2 ธ.ค. 2557 10:13โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2557 22:06 ]
โรงเรียนบึงพะไล รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น และนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารออมสิน เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557
ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่   ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครą
โรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง,
2 ธ.ค. 2557 10:13
Comments