Untitled‎ > ‎

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมแข่งขัน Best Pratice การจัดการเรียนรวม

โพสต์14 ก.ย. 2557 20:16โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
        เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ได้เข้าร่วการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ด้านการจัดการเรียนรวม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการแข่งขันดังนี้


       - นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม

       - นางสุวิมล  ฤทธิ์ไธสง  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการวิจัยการเรียนการสอน

Comments