Untitled‎ > ‎

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์รับรางวัลระดับเขตพื้นที่

โพสต์18 ก.ย. 2557 02:24โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
        นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ พร้อมคณะ เข้ารับรางวัลจาก ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพิธีเปิดงานสิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รวม 4 รางวัล ดังนี้

        1. โล่รางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2554-2556) ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
        2. เกียรติบัตร "โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา"
        3. นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์  รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศก ารคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรวม
        4. นางสุวิมล  ฤทธิ์ไธสง  รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) ด้านการวิจัยการจัดการเรียนรวม

Comments