โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แผนระดับ ๑๒๓ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายด้านการศึกษาตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

โพสต์13 ม.ค. 2564 07:34โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31

Comments