Untitled‎ > ‎

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เปิดบ้านวิชาการ(Open House)และร่วมกิจกรรมงานนมัสการพระธาตุและวันหมี่ตะคุ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์14 ก.พ. 2560 21:47โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เปิดบ้านวิชาการ(Open House)และร่วมกิจกรรมงานนมัสการพระธาตุและวันหมี่ตะคุ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์  วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางสุวภัทร กั้วมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานครูและนักเรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
    
        
  
  
  
  
  
  
  


Comments