กิจกรรม สพม.31


โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย

โพสต์16 ก.ย. 2557 02:10โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2557 18:49 ]

       
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ดำเนินโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย โดยมอบชั่วโมงอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดแคลนให้ได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ต เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 200 โรงเรียน และได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในปี 2556 จำนวน 87 โรงเรียน และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการในปี 2557 จำนวน 77 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของดีแทคเข้าถึง และมีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนเรื่องอินเทอร์เน็ต มีครูที่ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ดีแทคจะมอบอุปกรณ์แอร์การ์ด พร้อมซิมการ์ด โรงเรียนละ 3 ชุด พร้อมอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจฟรี เป็นเวลา 1 ปี และมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานของดีแทคทั่วประเทศให้การดูและและช่วยเหลือหากอุปกรณ์ขัดข้องหรือมีปัญหา 
       สพม.31 เห็นว่าโครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน จึงขอให้โรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ส่งใบสมัครมายัง สพม.31 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557 นี้


โรงเรียนกรอกข้อมูลการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โพสต์10 มิ.ย. 2557 20:36โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2557 23:55 ]
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาและโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้
      1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       2. จัดอบรม ประชุม สัมมนาการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการให้กับบุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณ ระบบงานครุภัณฑ์และระบบงานวัสดุ เพื่อบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่สถานศึกษาจะได้รับจัดสรร ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการบำรุงรักษา การแจ้งซ่อมและอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 151-161 เรื่องการควบคุมและจำหน่ายพัสดุได้
       3. ติดตามสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาและโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

ผอ./รอง ผอ.โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม


ข้อมูลการจัดสรรโทรทัศน์สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ‎‎‎‎(แท็บเล็ต)‎‎‎‎

ข้อมูลการติดตั้ง UniNet/NetNed


ข้อมูลผู้ดูแลระบบไอซีทีแบบสำรวจการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย ‎‎‎(Access Point)‎‎‎ สพฐ.

แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต NEdNet ‎(UniNet)‎


แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชึพ ระดับชั้น ม.1- ม.6

โพสต์29 พ.ค. 2557 20:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2557 20:19 ]

ตามที่ สพฐ. มีนโยบายให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ  51:49 ภายในปีการศึกษา 2558  ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ฯ จึงขอเสนอตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ระดับ ม.1-6 เพื่อให้ครูผู้สอนแนะแนวได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ต่อไป     โดย...ศน.นงลักษณ์ ภูมิรัตน 081-3607822

กิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)

โพสต์24 เม.ย. 2557 20:00โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2557 22:42 ]


     สพม.31 จัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ และรู้จักวิธีช่วยผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 

กำหนดการฝึกหัด เป็น 2 รุ่น ดังนี้
    รุ่นที่ 1,3 ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค. 2557 เวลา 07.30-10.30 น.
    รุนที่ 2,4 ระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค. 2557 เวลา 14.30-17.30 น.

สถานที่ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สนใจสมัครกรุณายื่นใบสมัครที่โรงเรียนบุญวัฒนา ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในเวลาราชการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมชุดว่ายน้ำและอุปกรณ์ว่ายน้ำมาเอง

ติดต่อประสานงาน
     สพม.31 โทร 044-305116 คุณปริศนา วิภาวี มือถือ 083-6656495
     โรงเรียนบุญวัฒนา 044-920211  คุณชัยวัฒน์ จันทร์มาลย์ 084-9595174

1-4 of 4