คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดี


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Comments