คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Comments