Knowledge

การใช้อุปกรณ์ภาพและเสียงห้องสมศักดิ์ พันธุ์เกษม

โพสต์11 ก.พ. 2561 22:20โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2561 22:32 ]

การฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ออกโปรเจคเตอร์หรือ TV

  1. เสียบสายสัญญาณแบบ HDMI ที่เชื่อมจากโปรเจคเตอร์หรือ TV เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. เปิดโปรเจคเตอร์หรือ TV โดยใช้รีโมท

  1. ปรากฏภาพบนจอรับภาพหรือทีวี


4. ต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดปิดระบบเสียงห้องประชุมการใช้ระบบการประชุมทางไกล Google Hangouts

โพสต์5 ก.พ. 2561 20:05โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 18:12 ]การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย ห้องประชุมใหม่ สพม. 31

โพสต์18 พ.ย. 2559 01:00โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 01:01 ]
การใช้งานปฏิทินติดตามงาน สพม.31

โพสต์15 พ.ย. 2559 21:04โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2559 21:06 ]การจองห้องประชุมด้วย Calendar

โพสต์22 ส.ค. 2559 01:58โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2559 22:32 ]สพม.31 ได้ใช้ Google Calendar ในการจองห้องประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกและเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์ การจองห้องประชุมผู้จองจะต้องใช้ Google Apps account  @mattayom31.go.th เพื่อให้มีสิทธิ์ในปฏิทิน วิธีการใช้งานตามวิดีโอด้านล่างเลยครับ 


การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนด้วยโปรแกรม pfsense

โพสต์22 ส.ค. 2559 00:45โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2559 01:01 ]

โดย ครูสรชัย จงกล                ครูโรงเรียนพิมายวิทยา
       ครูมานะ บุญแต่ง             ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา
       ครูสระพงษ์ สร้อยเพชร     ครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔

โพสต์4 ส.ค. 2559 00:37โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ผอ.นิรมิตร ดวดกระโทก และทีมงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน


        โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ "หวนดูทรัพย์สิ่งสินนคร" 29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2559 ณ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

ระบบการอนุมัติการเดินทางไปราชการนอกจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์26 ม.ค. 2559 23:12โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2559 00:49 ]

 
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษาไปราชการนอกจังหวัด หรือนอกเขตพื้นที่การศึกษากรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด แล้วแต่กรณี 
     เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ได้พัฒนาระบบการอนุมัติการเดินทางไปราชการนอกจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่การศึกษา  โดยสามารถใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ http://mattayom31.go.th/amssplus/ รายละเอียดตามคู่มือการใช้งานตามคู่มือนี้สอบถามเพิ่มเติมติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร 0631456493 อีเมล์ web@mattayom31.go.th


ประชุมคณะกรรมการขยายผลและติดตามการใช้งาน SmartOBEC และ SmartArea

โพสต์13 ม.ค. 2559 20:41โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2559 02:05 ]


     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชุมคณะกรรมการขยายผลและติดตามการใช้งาน SmartOBEC และ SmartArea เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อเตรียมความพร้อมการขยายผลและติดตามการใช้งานระบบ SmartOBEC โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่เป็นคณะกรรมการฯ จำนวน 20 คน


     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area เพื่อรับ-ส่งหนังสือราชการแทนระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) เดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอบรมขยายผลและติดตามการใช้งาน  Smart OBEC และ Smart Area ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด รายละเอียด https://goo.gl/d5qsJN
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการการขยายผลและติดตามการใช้งาน SmartOBEC และ SmartArea โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อทำการติดตั้งระบบ SmartOBEC และ SmartArea จากนั้นทำการทดสอบระบบและทดสอบการใช้งานจริง เพื่อทำการขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดต่อไป
   และในครั้งนี้เพื่อให้การใช้งานระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาคเอกชน คุณรุ่งโรจน์ มีชูวาศ และคุณอภิสิทธิ์ เชื้อขุนทด จากบริษัทแชร์เทค (ประเทศไทย) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบเครือข่ายแบบ VPN เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีความปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้น

     
ภาพ/ข่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1-9 of 9