กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอำนวยการ

รัฐธรรมนูญ


คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


พระราชบัญญัติ


พระราชกฤษฎีกา


กฎกระทรวง


ระเบียบ


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน  คลิก
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

Comments