กิจกรรมการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ดอกไม้ 3 มิติ (paper flower 3D card)

โพสต์3 ส.ค. 2560 02:58โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
โรงเรียนบึงพะไล ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสัปดาห์ที่ 11-12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดสอนการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ดอกไม้ 3 มิติ (paper flower 3D card) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จัดสอนโดยครูปณิตา  แก้วกระจ่าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบึงพะไลComments