ข่าว สพม.31

สพม.31 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่น 2

โพสต์24 พ.ค. 2560 00:20โดยPunnawich Yurawong


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 นายกิตติ  บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ หอประชุมวิทยาสมาคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยนายชาติตระการ ยอดสง่า รอง ผอ.สพม.31 ประธานคณะกรรมการดำเนินการกล่าวรายงานดำเนินการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนในสังกัด สพม.31 จำนวน 330 คน

ขอบคุณภาพถ่ายโดย ศน.แสนยากร สายสิน

สพม.31 ดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

โพสต์23 พ.ค. 2560 23:33โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2560 23:48 ]


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายชาตรี ดีทองหลาง รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life Saving) ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาร่วมในพิธี โดยนางพรปวีณ์ ปิยากูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงาน
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ในทุกๆ ปีมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 140,219 คนและในประเทศไทยการจมน้ำเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สพม.31 จึงได้ดำเนินโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษาคม 2560 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็ก โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คนนายกิตติ  บุญเชิด ผอ.สพม.31 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ สพม.31

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจัดนิทรรศการการศึกษาค้นคว้าอิสระ

โพสต์23 พ.ค. 2560 19:12โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจัดนิทรรศการการแสดงผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (Independent Study ; IS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่าน ผ.อ. นิรมิตร ดวดกระโทก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารประชานิรมิตรวมใจ (โดม) 


รูปทั้งหมด Click Here


สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการประชุมทางไกลด้วยระบบเทเลคอนเฟอร์เรนท์อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์23 พ.ค. 2560 01:36โดยPunnawich Yurawong   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2560 01:42 ]


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการประชุมทางไกลด้วยระบบเทเลคอนเฟอร์เรนท์ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการประชุมด้วยระบบเทเลคอนเฟอร์เรนท์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธฺการ โดยการนำเอาเทคโนโลยีการประชุมทางไกลเข้ามาใช้ในการบริหารราชกาารระดับภูมิภาค


นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้กล่าวในที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ว่า สพฐ. ได้มีการใช้วิธีการประชุมทางไกลด้วยระบบเทเลคอนเฟอร์เรนท์มาโดยตลอด แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการดำเนินการมีปัญหาทางระบบบ้าง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบเทเลคอนเฟอร์เรนท์ ทั้งผู้รับผิดชอบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และที่ผ่านมา สพฐ. ได้ให้ความสำคัญและพัฒนาผู้รับผิดชอบระบบ อย่างในครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มผู้เข้าอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 225 เขตพื้นที่ รวม 239 คน ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 โดยมีทั้งภาคทฤษฏีและส่งสู่ภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์ต่างรุ่น เป็นการฝึกทักษะการตั้งระบบ การทดสอบระบบ การแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการใช้เว็บคอนเฟอร์เรนท์และ Mobile Conference


ด้านนายบุญรักษ์ ยอดเพ็ชร รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายผ่านระบบเทเลคอนเฟอร์เรนท์ว่า เขตพื้นที่จะต้องมีความพร้อมในการรับและถ่ายทอดสัญญาณทั้งในและนอกเขตพื้นที่เพื่อให้การสื่อสารผ่านเทเลคอนเฟอร์เรนท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ ทั้งนี้ใน สพฐ. จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของศูนย์เทคโนฯ อย่างเหมาะสมต่อไป


สพม.31 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา Office 365 Education

โพสต์23 พ.ค. 2560 00:05โดยPunnawich Yurawong


     ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบการสื่อสารโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยร่วมกับไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) ในการพัฒนาระบบ Obecmail และให้บริการระบบคลาวน์เพื่อการศึกษา


สพม.31 จึงได้ร่วมกับ สพฐ. และไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) ในการส่งเสริมการใช้ระบบ Obecmail และระบบคลาวน์โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบคลาวน์เพื่อการศึกษา Office 365 Education เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิด


ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้ดูแลงานไอซีทีโรงเรียนในสังกัด โดยได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคลาวน์เพื่อการศึกษา อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ OneDrive การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ OfficeMix การนำเสนอแฟ้มสะสมงาน ผลงาน e-Portfolio การประชุมทางไกลด้วย Skype การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย Classroom เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้ดูแลงานไอซีทีโรงเรียนในสังกัด โดยได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบคลาวน์เพื่อการศึกษา อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ OneDrive การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ OfficeMix การนำเสนอแฟ้มสะสมงาน ผลงาน e-Portfolio การประชุมทางไกลด้วย Skype การออกแบบห้องเรียนออนไลน์ด้วย Classroom เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการทำผลงานทางวิชาการมากแต่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะจะต้องกลับไปทบทวนและลงมือปฏิบัติจริงก่อนการขยายผลให้กับครูในโรงเรียน โดยทีมวิทยากรจากไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จะจัดทำคู่มือโดยละเอียดเพื่อใช้ในการขยายผล รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่อง account obecmail ของครูที่ยังได้ไม่ครบ สพม. 31 จะประสานและดำเนินการ


ทั้งนี้ สพม.31 จะส่งเสริม สนับสนุนการใช้ระบบคลาวน์เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและการติดตามเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวิเคราะห์การดำเนินการเพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาต่อไป.
ผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายเพิ่มเวลารู้"( Active Learning Camp )

โพสต์17 พ.ค. 2560 23:29โดยJiraphapa Srihaphong


นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายเพิ่มเวลารู้" ( Active Learning Camp ) กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มราชสีมา ณ หอประชุม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สังกัดสพม.31 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2560


ผอ.สพม.31 ประชุมการตรวจราชการ

โพสต์17 พ.ค. 2560 02:48โดยJiraphapa Srihaphong   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 02:52 ]

 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.31 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของ สพม.31 ให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายอรรถพล ตรึกตรอง) ได้รับทราบ ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 4 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 ผอ.สพม.31 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

โพสต์15 พ.ค. 2560 22:23โดยPunnawich Yurawong


นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม. 31 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมย่าโม 1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา

โพสต์14 พ.ค. 2560 22:44โดยPunnawich Yurawong


นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.31
สพม.31 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากร สพม.31 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในสังกัด โดยกำหนดชี้แจงแนวทางในที่ประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูทุกคน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 จากนั้นจะมีการขยายผลสำหรับรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มในทุกโรงเรียน จากนั้นกลุ่มโรงเรียนขยายผลให้ครูทุกคน โดย สพม.31 จะกำหนดกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินการต่อไป
ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิด "อาคารทิพย์วารินทร์"

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:43โดยPunnawich Yurawong


นายกิตติ  บุญเชิด ผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน "อาคารทิพย์วารินทร์" โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม.31 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

ภาพ : มงคล กลึงกลางดอน
ข่าว : ปุณณวิช  ยุระวงศ์

1-10 of 554