เผยแพร่ผลงาน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผู้วิจัย นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  205 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ธ.ค. 2564 07:24 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผู้จัดทำ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ธ.ค. 2564 07:24 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1947 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ธ.ค. 2560 18:39 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2559 02:24 งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  55 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 มี.ค. 2560 21:14 โรงเรียน สีดาวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  193 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 ก.ค. 2559 01:19 งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  343 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 พ.ย. 2563 18:28 Smith Poomyeesoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  268 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 เม.ย. 2558 00:19 Punnawich Yurawong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.พ. 2562 20:30 โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 พ.ย. 2562 06:21 ครูประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง What Did They Say ? & Small Talk สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสุรีรัตน์ กล้าหาญ   120 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 พ.ย. 2561 18:27 ครูประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  391 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ต.ค. 2564 22:08 SUKRIT DEEYING
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  205 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ธ.ค. 2559 00:19 Punnawich Yurawong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  621 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ย. 2563 00:40 Smith Poomyeesoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13289 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ต.ค. 2561 18:03 โรงเรียน สีดาวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  10689 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ม.ค. 2560 00:55 งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2495 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 มิ.ย. 2559 08:11 Punnawich Yurawong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นายธนาชิต อาภานุพงศ์ ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  5165 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 พ.ค. 2559 17:09 โรงเรียน สุรนารีวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นางสาวจิรายุ สายขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโคราชพิทยาคม  4457 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2559 23:09 โรงเรียน สุรนารีวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1188 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มิ.ย. 2559 19:43 Punnawich Yurawong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4084 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ก.พ. 2561 17:53 Punnawich Yurawong
ċ

ดู
‎ผู้จัดทำ นางธิติยา ผดุงสุนทร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา‎  22 พ.ค. 2559 17:13 โรงเรียน สุรนารีวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  636 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 มิ.ย. 2562 22:25 โรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  74 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 ก.พ. 2562 07:13 นายแสนยากร สายสิน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  73 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ย. 2558 18:50 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  104 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 เม.ย. 2561 21:35 โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  91 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มิ.ย. 2560 19:04 โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  168 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มี.ค. 2561 22:53 โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  113 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มี.ค. 2561 20:17 โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  122 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 มิ.ย. 2561 21:09 โรงเรียน ขามสะแกแสง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  99 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 23 พ.ค. 2562 00:14 โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  205 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 20 ธ.ค. 2564 07:15 โรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1488 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 พ.ค. 2561 08:15 ครูประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผู้จัดทำ นายเอกนรินทร์ ประเสริฐ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  2830 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 ก.พ. 2560 00:11 โรงเรียน เมืองคง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3174 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 มิ.ย. 2561 15:00 โรงเรียน สีดาวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2438 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มี.ค. 2561 20:08 โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  5574 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 เม.ย. 2561 21:35 โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
Ċ
ดู
เอกสารเผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะ ชุด การผูกเงื่อน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ผู้เผยแพร่ ว่าที่ร้อยตรี ธรณินทร์ ชมภู่  9 ส.ค. 2561 02:22 โรงเรียน เมืองคง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผู้จัดทำ นายเชษฐ์ รักกลาง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  1206 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 มิ.ย. 2561 06:53 โรงเรียน จักราชวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4991 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 พ.ค. 2559 21:24 งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  149 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ย. 2559 22:45 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์
ċ

ดู
  8 พ.ย. 2563 18:32 Smith Poomyeesoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ก.ค. 2558 20:06 ครูประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
ċ

ดู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ชีววิทยา รหัส ว31241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เรื่อง สิ่งมีชีวิตคืออะไร โดยนางปิยวรรณ ศรีสุทโธ ครูชำนาญการ  26 มิ.ย. 2557 22:50 งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ċ

ดู
การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน E - Learning ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชา มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ง 30226 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอนโดยนายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาบทเรียนได้ที่ลิงค์ http://www.bunlua.ac.th/moodle/course/view.php?id=5 หรือ สามารถเข้าสู่บทเรียนผ่านคิวอาร์โค้ด  15 พ.ค. 2558 21:27 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์
ċ

ดู
  27 ต.ค. 2557 01:14 งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เผยแพร่นวัตกรรมชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ Let's go out!เรื่อง Go shopping ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาตัวอย่างเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ Ubonrat.pdf โดยนางอุบลรัตน์ มากจันทึก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ E-mail : jaewmak@gmail.comTel : 086-2508881   567 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 พ.ค. 2558 21:22 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์
ċ

ดาวน์โหลด
เผยแพร่แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประวัติความเป้นมากีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาวอลเลย์บอล รหัส พ30206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูสุพจน์ กฤษสุวรรณ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สนใจในผลงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-3284858  1389 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ย. 2559 22:56 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1157 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2557 00:08 มิตรภาพวิทยา Mittrapap
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1502 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ก.ย. 2558 19:27 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1797 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 พ.ย. 2560 20:48 โรงเรียน สีดาวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6056 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 มี.ค. 2561 20:30 โรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  533 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ส.ค. 2559 21:07 โรงเรียน เทพาลัย
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ธ.ค. 2557 00:57 โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 พ.ค. 2557 07:32 งานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  100 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 มิ.ย. 2557 06:48 โรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาฯ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3551 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 เม.ย. 2557 20:09 Punnawich Yurawong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  6177 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 พ.ย. 2559 18:49 Punnawich Yurawong
ċ

ดู
‎กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา‎  22 พ.ค. 2559 17:12 โรงเรียน สุรนารีวิทยา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  107 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 พ.ย. 2560 20:21 โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 ก.ค. 2561 08:53 โรงเรียน ขามสะแกแสง
ċ

ดู
  8 พ.ย. 2563 18:36 Smith Poomyeesoon
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  709 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 มิ.ย. 2560 00:28 โรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  179 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 มิ.ย. 2561 07:17 โรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  379 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 ต.ค. 2564 22:09 SUKRIT DEEYING
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ต.ค. 2561 23:34 ครูประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  107 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2560 07:30 โรงเรียน มัธยมด่านขุนทด
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 มิ.ย. 2562 06:57 ครูประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ม.ค. 2562 19:02 โรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  65 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 มิ.ย. 2562 20:55 ครูประเสริฐ ชิดชัยภูมิ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
นายพัชรพล ธรรมแสง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  2227 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มิ.ย. 2561 07:20 บุญเหลือ วิทยานุสรณ์
Ā
ดู
  20 ส.ค. 2557 03:14 Punnawich Yurawong
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เผยแพร่ผลงาน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม ดวงธิดา ประเสริฐ โรงเรียนเมืองคง  2508 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 5 26 เม.ย. 2561 02:49 โรงเรียน เมืองคง