ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


สรุปรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (M60120024513

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ลำดับที่

รหัสแผนการจัดซื้อ

จัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  (เดือน/ปี)

การดำเนินการ

1

P60120035960

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน
จำนวน 11 รายการ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

 

516,700.00

12/2560

1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2.ประกาศกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

3. ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

4. รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

5. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาซื้อขาย


การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (M61030017661

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ลำดับที่

รหัสแผนการจัดซื้อ

จัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  (เดือน/ปี)

การดำเนินการ

2

P61030026394

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฎิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน
จำนวน 16 ชุด  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

           

 

770,240.00

03/2561

1. การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

3. ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

4. รายชื่อผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ

5. ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาซื้อขาย
เอกสาร ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


Comments