ระบบงาน

 ที่ ระบบงาน ลิงค์เว็บไซต์
 1.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา https://sesa.obec.go.th/index.php
 2.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) https://portal.bopp-obec.info/obec64/
 3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา http://data.bopp-obec.info/emis/
 4.B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง http://bobec.bopp-obec.info/
 5.ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร http://www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index
 6.ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://eme1.obec.go.th/~eme62/
 7.ระบบ My Office ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์http://159.192.132.107/myoffice/2564/index.php
 8.ระบบ Smart Area ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพม.นมhttp://amss.mattayom31.go.th/
 9.ระบบสลิปเดือนบุคลากร http://www.data-br4-school.net/salary/
 10.ระบบสลิปเงินเดือนบำนาญ http://www.pension.nr-elearning.net/joomla/
 11.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qely3fQYD46N1ZxT0WBEJ1kozOzwynRC
 12.กลุ่มกฎหมายและคดี https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QmQorrwaX-eos6fc09Au-YWvyP4OTIvM