แนำนำผู้บริหารโรงเรียน

แนะนำผู้บริหารโรงเรียนหนองกราดวัฒนา

โพสต์16 ต.ค. 2564 22:29โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา

นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์13 ต.ค. 2564 08:58โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคมนายวรณัฐ  ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์12 ต.ค. 2564 22:11โดยโรงเรียนบึงพะไล   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2564 22:39 ]


นายอดุลย์  จันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา

โพสต์8 ต.ค. 2564 02:16โดยโรงเรียน ภู่วิทยา   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2564 02:18 ]

นาง
อังคนา คำสิงห์นอก 
ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง

โพสต์6 ต.ค. 2564 20:51โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง

นางณัชชา  ศรีแสนปาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสะแกแสง

แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์14 ม.ค. 2564 08:03โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 08:04 ]


ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัดชา  รัตนชาติวิเชียร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์14 ม.ค. 2564 07:56โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 07:57 ]

ชื่อ-นามสกุล นางสิรินาถ  กาญจนวณิชย์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์7 ม.ค. 2564 21:21โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
นางณีรนุช  ชินทุมพงษ์
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม


แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

โพสต์7 ม.ค. 2564 04:40โดยโรงเรียน โคราชพิทยาคม   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 05:48 ]

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล :      นายสวรรค์  ดวงมณี

ตำแหน่ง :     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ :    ชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนโคราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

Email Address: sawan@korat.ac.th

เว็บไซต์โรงเรียน : www.korat.ac.th

ประวัติการศึกษา

2538 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

2542 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

2558 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ประวัติการรับราชการ

2543 อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนเบญจมบพิตร  สำนักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร                 

2544 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบึงพะไล  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

2555 ครู คศ.2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

2560  ครู คศ.3 (ว21/2560) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


เกียรติประวัติ/รางวัล

 2546 ครูดีเด่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
 2548 ครูดีเด่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
 2548  รางวัลครูเกียรติยศ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2549 ครูดีเด่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
 2553 ครูแกนนำ (Master Teacher) สาขาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2555รางวัลหนึ่งแสนครูดี  คุรุสภา
 2556 ครูผู้นำนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21 “For his excellence in educational innovation and adopting of technology in the classroom” โดย Google ประเทศไทย
 2559 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภท ครู
 2560 รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
 2561 รางวัลศิษย์ครูต้นแบบด้านการสอนดีเด่น ในงานครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2562 รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
  
  ประสบการณ์ด้านวิทยากรและคณะทำงาน
 2550-2553 คณะกรรมการและวิทยากรศูนย์ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
 2553-2562 คณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
 2555 วิทยากรศูนย์ EIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การสอนเทคโนโลยี)
 2556-2559 หัวหน้ากลุ่มครูที่ใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education ในโรงเรียนสังกัดจังหวัดนครราชสีมา (GEG Korat Leader)
 2557 วิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการระบบเครือข่ายในสถานศึกษา ในงาน Thailand Education Summit 2014 by Google
 2558 คณะวิทยากรเรื่องงานแผนงานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.
2558 วิทยากรอบรมปฏิบัติการโครงการ E-Clip ให้กับโรงเรียน EIS ใน 3 จังหวัดอีสานตอนล่าง
 2558 วิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการ Google Apps Admin Console สำหรับผู้ดูแลโดเมนโรงเรียน ในงาน เปิดโลกไอที ครั้งที่ 3  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2558 วิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนในสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 80 โรงเรียน
 2558-2559 คณะทำงานและวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 2562-ปัจจุบัน วิทยากรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะและขอเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครู (ว21/2560)

ประสบการณ์ทำงานในโรงเรียน

2544-2547       หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบึงพะไล 

   สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

2548-2549       หัวหน้างานพัสดุ, เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินและตรวจสอบบัญชีโรงเรียน

   โรงเรียนบึงพะไล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

2550-2551       ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน, หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

  โรงเรียนบึงพะไล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

2552-2553       ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

  โรงเรียนบึงพะไล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

2554                ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนบึงพะไล  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

2556             หัวหน้างาน ICT โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

2556             หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineer)

2557             หัวหน้างานแผนงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งาน ICT  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

2558-2563     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ,  หัวหน้าสาระคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2562-2563     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
9 ธ.ค. 2563    บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนโคราชพิทยาคม)


แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

โพสต์15 ธ.ค. 2563 22:07โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง


(นางสาวรุ่งทิพภา  โพธิ์นอก)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

1-10 of 87