แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์14 ม.ค. 2564 08:03โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 08:04 ]

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัดชา  รัตนชาติวิเชียร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Comments