แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม

โพสต์30 ต.ค. 2561 00:23โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม
นายปรีชา  ไค่นุ่นสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
วุฒิการศึกษา ป.ตรี 1.ศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ
                                                              2.นิติศาสตรบัณฑิต 
                          ป.โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
Comments