แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

โพสต์8 ต.ค. 2563 05:30โดยโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม.31   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2563 05:34 ]

นายอุทิศ  พงษ์ภาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทาคม
วันที่ 7 ตุลาคม 2563

การศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงComments