แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์22 ม.ค. 2563 07:09โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)


Comments